Ubytovací řád

Ubytovací řád Apartmánu Hukvaldy

dle § 2326 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění)

(dále jen "ubytovací řád")

 1. Apartmán Hukvaldy je součástí Společenského centra v Hukvaldech-Rychalticích, které provozuje Římskokatolická farnost Rychaltice.
 2. Podpisem ubytovaného (dále jen "host") na Kartě hosta je mezi hostem a Římskokatolickou farnosti Rychaltice, IČ 49591193, Rychaltice 3, 739 46 Hukvaldy, jako provozovatelem Apartmánu Hukvaldy (dále jen "apartmán") uzavřena smlouva o ubytování podle § 2326 a násl. Občanského zákoníku, a to na dobu, kterou si host a farnost předem ujednali, vše za podmínek dále uvedených.
 3. Host podpisem Karty hosta potvrzuje, že se měl možnost důkladně seznámit s obsahem tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s ním.
 4. Při příjezdu se host musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) k zápisu do knihy hostů.
 5. Není-li dohodnuto jinak, doba příjezdu a ubytování hosta je stanovena od 14:00 hod.
 6. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s jeho objednávkou, nebo s platným ceníkem. V případě prodloužení pobytu se další noc účtuje dle platného ceníku.
 7. Platba je možná na místě v hotovosti nebo přes Booking.com platební kartou.
 8. Pří rezervaci přes Booking.com platba je zajištěna platební kartou. Rezervaci můžete zrušit zdarma do 7 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem Vám bude účtováno 100 % celkové ceny. Pokud se k pobytu nedostavíte, bude Vám účtováno 100 % celkové ceny. Na tyto podmínky se nevztahují speciální slevové akce označené "Nevratná rezervace"
 9. V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. host dodržuje noční klid.
 10. Hosté jsou žádáni, aby v apartmánu a ostatních prostorech Společenského centra nekouřili, nepřemísťovali žádná zařízení a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 11. Z bezpečnostních důvodů není povoleno užívat vlastní elektrospotřebiče. Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulma a osobní počítač. Za používání povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich použitím.
 12. Za škody způsobené na majetku apartmánu nebo ostatních prostor Společenského centra odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto škody ohlásit vedení Společenského centra. V případě zjištění způsobené závady hostem, farnost si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plné výši.
 13. Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v apartmánu, ani v ostatních prostorách Společenského centra. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí.
 14. Při odchodu z apartmánu je host povinen zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
 15. Vytápění Společenského centra je automatické. Teplota v zimním období je nastavena v rozmezí od 21 do 23 °C. Není povoleno zasahovat do topení. Upozorňujeme, že dlouhodobé otevření oken zastavuje vytápění objektu, proto v zájmu komfortu uzavírejte okna pří odchodu z apartmánu.
 16. Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s provozovatelem. Nebyla-li ubytovací doba sjednána jinak, odhlásí se host nejpozději do 11:00 hodin posledního dne a apartmán uvolní.
 17. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že jej hrubým způsobem poruší, má farnost právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. V tomto případě nevzniká hostu právo na vrácení dohodnuté ceny za ubytování.
 18. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.
 19. Karta hosta, která je součástí smlouvy o ubytování obsahuje jméno a příjmení, bydliště, datum narození/rodné číslo, číslo občanského průkazu/pasu hosta. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti nebo cestovní pas. Host souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Přejeme Vám příjemný pobyt

Tým Apartmánu Hukvaldy

Římskokatolická farnost Rychaltice