Ubytovací řád

Ubytovací řád Apartmánu Hukvaldy

dle § 2326 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění)

(dále jen "ubytovací řád")

 1. Apartmán Hukvaldy je součástí Společenského centra v Hukvaldech-Rychalticích, které provozuje Římskokatolická farnost Rychaltice.
 2. Podpisem ubytovaného (dále jen "host") na Kartě hosta je mezi hostem a Římskokatolickou farnosti Rychaltice, IČ 49591193, Rychaltice 3, 739 46 Hukvaldy, jako provozovatelem Apartmánu Hukvaldy (dále jen "apartmán") uzavřena smlouva o ubytování podle § 2326 a násl. Občanského zákoníku, a to na dobu, kterou si host a farnost předem ujednali, vše za podmínek dále uvedených.
 3. Host podpisem Karty hosta potvrzuje, že se měl možnost důkladně seznámit s obsahem tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s ním.
 4. Při příjezdu se host musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) k zápisu do knihy hostů.
 5. Není-li dohodnuto jinak, doba příjezdu a ubytování hosta je stanovena od 14:00 hod.
 6. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s jeho objednávkou, nebo s platným ceníkem. V případě prodloužení pobytu se další noc účtuje dle platného ceníku.
 7. Platba je možná na místě v hotovosti nebo přes Booking.com platební kartou.
 8. Pří rezervaci přes Booking.com platba je zajištěna platební kartou. Rezervaci můžete zrušit zdarma do 7 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem Vám bude účtováno 100 % celkové ceny. Pokud se k pobytu nedostavíte, bude Vám účtováno 100 % celkové ceny. Na tyto podmínky se nevztahují speciální slevové akce označené "Nevratná rezervace"
 9. Pří rezervaci mimo Booking.com (telefonický, mailem nebo přes portál církevní turistiky) provozovatel může požadovat úhradu zálohy na pobyt ve výší až 30% z celkové ceny ubytování. Záloha je splatná na základě vystavené zálohové faktury převodem na bankovní účet farnosti. V případě včasného neuhrazení zálohy na pobyt může farnost rezervaci zrušit. Zbytek dohodnuté ceny ubytování je splatný v den nástupu na pobyt, a to v hotovosti (platební karty nejsou akceptovány). 
 10. Záloha je nevratná. V případě předchozí dohody farnosti a hosta (závažné důvody zrušení pobytu, nemoc dítěte apod.) je možné uhrazenou zálohu využít na ubytování v jiném termínu nebo ji převést na pobyt jiného hosta v jiném termínu.
 11. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká hostu nárok na vrácení části ceny pobytu.
 12. V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. host dodržuje noční klid.
 13. Hosté jsou žádáni, aby v apartmánu a ostatních prostorech Společenského centra nekouřili, nepřemísťovali žádná zařízení a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 14. Z bezpečnostních důvodů není povoleno užívat vlastní elektrospotřebiče. Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulma a osobní počítač. Za používání povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich použitím.
 15. Za škody způsobené na majetku apartmánu nebo ostatních prostor Společenského centra odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto škody ohlásit vedení Společenského centra. V případě zjištění způsobené závady hostem, farnost si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plné výši.
 16. Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v apartmánu, ani v ostatních prostorách Společenského centra. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí.
 17. Při odchodu z apartmánu je host povinen zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
 18. Vytápění Společenského centra je automatické. Teplota v zimním období je nastavena v rozmezí od 21 do 23 °C. Není povoleno zasahovat do topení. Upozorňujeme, že dlouhodobé otevření oken zastavuje vytápění objektu, proto v zájmu komfortu uzavírejte okna pří odchodu z apartmánu.
 19. Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s provozovatelem. Nebyla-li ubytovací doba sjednána jinak, odhlásí se host nejpozději do 11:00 hodin posledního dne a apartmán uvolní.
 20. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že jej hrubým způsobem poruší, má farnost právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. V tomto případě nevzniká hostu právo na vrácení dohodnuté ceny za ubytování.
 21. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.
 22. Karta hosta, která je součástí smlouvy o ubytování obsahuje jméno a příjmení, bydliště, datum narození/rodné číslo, číslo občanského průkazu/pasu hosta. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti nebo cestovní pas. Host souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Přejeme Vám příjemný pobyt

Tým Apartmánu Hukvaldy

Římskokatolická farnost Rychaltice