Ubytovací řád

Ubytovací řád Apartmánu Hukvaldy

dle § 2326 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění)

(dále jen "ubytovací řád")

 1. Apartmán Hukvaldy je součástí Společenského centra v Hukvaldech-Rychalticích, které provozuje Římskokatolická farnost Rychaltice.
 2. Podpisem ubytovaného (dále jen "host") na Kartě hosta (u cizinců: přihlašovací tiskopis pro cizince) je mezi hostem a Římskokatolickou farnosti Rychaltice, IČ 49591193, Rychaltice 3, 739 46 Hukvaldy, jako provozovatelem Apartmánu Hukvaldy (dále jen "apartmán") uzavřena smlouva o ubytování podle § 2326 a násl. Občanského zákoníku, a to na dobu, kterou si host a farnost předem ujednali, vše za podmínek dále uvedených.
 3. Host podpisem Karty hosta potvrzuje, že se měl možnost důkladně seznámit s obsahem tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s ním.
 4. Při příjezdu se host musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) k zápisu do knihy hostů.
 5. Není-li dohodnuto jinak, doba příjezdu a ubytování hosta je stanovena od 15:00 hod.
 6. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s jeho objednávkou, nebo s platným ceníkem. V případě prodloužení pobytu nebo zvýšení počtu osob se další osoby (a noci) účtují dle platného ceníku zveřejněného na webu bez ohledu na připadné slevové akce.
 7. Pří rezervaci přes Booking.com platba je zajištěna platební kartou. Rezervaci můžete zrušit zdarma do 7 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem Vám bude účtováno 100 % celkové ceny. Pokud se k pobytu nedostavíte, bude Vám účtováno 100 % celkové ceny. Na tyto podmínky se nevztahují speciální slevové akce označené "Nevratná rezervace"
 8. Pří rezervaci mimo Booking.com (telefonický, mailem nebo přes portál církevní turistiky) provozovatel může požadovat úhradu zálohy na pobyt ve výší až 30% z celkové ceny ubytování. Záloha je splatná na základě vystavené zálohové faktury převodem na bankovní účet farnosti. V případě neuhrazení zálohy na pobyt v termínu splatnosti může farnost rezervaci zrušit a uvolnit pokoje pro další zákazniky. Zbytek dohodnuté ceny ubytování je splatný v den nástupu na pobyt, a to v hotovosti nebo kartou. 
 9. Záloha je nevratná. V případě předchozí dohody farnosti a hosta (závažné důvody zrušení pobytu, nemoc dítěte apod.) je možné uhrazenou zálohu využít na ubytování v jiném termínu nebo ji převést na pobyt jiného hosta v jiném termínu.
 10. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká hostu nárok na vrácení části ceny pobytu.
 11. V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. host dodržuje noční klid.
 12. Hosté jsou žádáni, aby v apartmánu a ostatních prostorech Společenského centra nekouřili (elektronické cigarety také nejsou povolený), nepřemísťovali žádná zařízení a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 13. Z bezpečnostních důvodů není povoleno užívat vlastní elektrospotřebiče. Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulma a osobní počítač. Za používání povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich použitím.
 14. Za škody způsobené na majetku apartmánu nebo ostatních prostor Společenského centra odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto škody ohlásit vedení Společenského centra. V případě zjištění způsobené závady hostem, farnost si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plné výši.
 15. Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v apartmánu, ani v ostatních prostorách Společenského centra. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí.
 16. Při odchodu z apartmánu je host povinen zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
 17. Vytápění Společenského centra je automatické. Teplota v zimním období je nastavena v rozmezí od 21 do 23 °C. Host si může uživatelský termostatem regulovat teplotu v rozmezí od 20 do 25 °C. Není povoleno zasahovat do topení. Upozorňujeme, že dlouhodobé otevření oken zastavuje vytápění objektu, proto v zájmu komfortu uzavírejte okna pří odchodu z apartmánu.
 18. Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s provozovatelem. Nebyla-li ubytovací doba sjednána jinak, odhlásí se host nejpozději do 11:00 hodin posledního dne a apartmán uvolní.
 19. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že jej hrubým způsobem poruší, má farnost právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. V tomto případě nevzniká hostu právo na vrácení dohodnuté ceny za ubytování.
 20. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.
 21. Karta hosta, která je součástí smlouvy o ubytování obsahuje jméno a příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu/pasu hosta (u cizinců také občanství). K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti nebo cestovní pas. Host souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Přejeme Vám příjemný pobyt

Tým Apartmánu Hukvaldy

Římskokatolická farnost Rychaltice